ร่วมงานกับเรา

บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ แบรนด์ ฮอท พอท อินเตอร์บุฟเฟ่ต์, ฮอท พอท บุฟเฟ่ต์ แวลลู, ฮอท พอท เพรสทีจ, ฮอท พอท สุกี้-ชาบู ฮอท พอท ราเมนบุฟเฟ่ต์ และในปัจจุบันเราได้ดำเนินการขยายธุรกิจร้านอาหารแบบปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นแบรนด์ไดโดมอน ซึ่งปีนี้มีแผนเปิดสาขาเพิ่มทั้ง ฮอท พอท และไดโดมอน อีกหลายสาขา โดยบริษัทต้องการรับบุคลากรเพิ่มเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับการขยายสาขา ดังนี้

ตำแหน่งประจำสำนักงาน และ โรงงาน

ตำแหน่ง คุณสมบัติ รายได้/เดือน
 ผู้จัดการเขต(Area Manager)

– เพศ ชาย / หญิง อายุระหว่าง 30 – 45 ปี

– วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Food Science, การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์สายปฏิบัติการร้านอาหารประเภท Food Chain ในระดับหัวหน้างาน/ผู้จัดการ ไม่น้อยกว่า 5 ปี

– บุคลิกภาพดี, มีความคล่องตัวสูง, สามารถในการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี

– สามารถวางแผนการบริหารยอดขาย, ควบคุมต้นทุน, การบริการ ( Operation Standard ) ให้เป็นไปตาม

  นโยบายของทางบริษัทได้เป็นอย่างดี

ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์
Programmer/System Analyst (ด่วนมาก)

-เพศชาย / หญิง  อายุระหว่าง 25 – 30 ปี

– การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์,วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ในสายงาน 2 ปีขึ้นไป

– สามารถเขียนโปรแกรม Visual Basic & Web Programming สร้างและจัดการ Data base โดยใช้ MS SQL,       MS Access  ได้เป็นอย่างดี

– สามารถสื่อสารกับฝ่ายงานต่างๆ เพื่อเก็บข้อมูลและความต้องการในการออกแบบและเขียนโปรแกรมต่างๆได้

20,000 – 25,000
หัวหน้าแผนกโฆษณาประชาสัมพันธ์ – เพศชาย / หญิง– อายุระหว่าง 27 – 35 ปี– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาโฆษณาประชาสัมพันธ์, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์, การตลาดในระดับหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 3 ปีขึ้นไป

– สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms Offiec ( Word, Excel, Power Point ) และ Internet ได้เป็นอย่างดี

– มีภาวะความเป็นผู้นำ, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, บุคลิกภาพดี และมีการประสานงานที่ดี

– หากสามารถเริ่มงานได้ทันที บริษัทฯ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย – เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 25 -35 ปี– วุฒิปริญญาตรีขี้นไป สาขาการตลาด, โฆษณาและประชาสัมพันธ์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง- มีประสบการณ์ประสานงานกับศูนย์การค้าอย่างน้อง 1- 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– ชอบทำกิจกรรม และมีความคิดสร้างสรรค์

– บุคลิกภาพดี, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความอดทน, มีความคล่องตัวสูง, สามารถทำงานเป็นทีมได้และมีการประสานงานที่ดี

– ปฏิบัติงาน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.

ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์

วิศวกรจัดซื้อ ( Purchasing Engineer

– เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง  25 – 40 ปี– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศกรรมโยธา,สถาปัตยกรรม- มีประสบการณ์ตรงทางด้านวิศวกรจัดซื้อไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป

– มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง และการจัดหา Suppliers ที่หลากหลาย

– สามารถอ่านแบบได้

– มีบุคลิกดี, มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีการประสานงานที่ดี

– มีความซื่อสัตย์ และมีความรอบคอบในการปฏิบัติงาน

– หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

– จัดซื้อ/จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ, เครื่องจักร และเครื่องใช้สำหรับบริษัท

– จัดหา Suppliers และ Sub-contractors

– ประเมินและคัดเลือก Suppliers และ Sub-contractors ที่มีคุณภาพ

– ขอใบเสนอราคา/ข้อมูลจาก Suppliers และ Sub-contractors

– เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขที่มีคุณภาพและเวลาในการส่งมอบ

– ออกใบสั่งซื้อ (PO) ไปยัง Suppliers/Sub-contractors

– ติดตามเร่งรัดการส่งมอบให้ตรงเวลา และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

20,000 – 30,000

พนักงานคนพิการประจำสาขา ทั่วประเทศ/ ผู้อุปการะคนพิการ – เพศ ชาย / หญิง– อายุ 18 ปีขึ้นไป- มีบัตรประจำตัวคนพิการที่ทางราชการออกให้

– สามารถอ่านออก เขียนได้

– พิการทางหู ทางร่างกายบางส่วน ที่ไม่เป็นอุปสรรคในการทำงาน

– สามารถทำงานเป็นกะ และทำงานตามเวลาเปิดปิดห้างได้

– สามารถเริ่มงานได้ทันที

– ทางบริษัทฯ ทำการเปิดรับทั่วประเทศ

– สนใจทำการสมัครได้ที่สาขาทุกสาขา หรือติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์
มัณฑนากร / สถาปนิก – เพศชาย / หญิง  อายุระหว่าง 25 – 30 ปี– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม ( สถ.บ. )– สัญชาติไทย

– ใช้โปรแกรม Sketch Up, 3D Max, Auto Cad, Photoshop, Ms-Office ได้ดี

– มีประสบการณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 1 ปีขึ้นไป

– สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ และทำงานล่วงเวลาได้

– ออกแบบสถาปัตย์ และตกแต่งภายใน

– เขียนแบบงานก่อสร้าง

– ประสานงานกับ Supplier และผู้รับเหมา ( ประสานงานการก่อสร้าง )

– ประมาณราคาการก่อสร้างได้

15,000 – 20,000
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด – เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป– วุฒิปริญญาตรี-โท สาขา MBA, การตลาด, การจัดการ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง– มีประสบการณ์ด้านการบริหารการตลาด ระดับผู้จัดการฝ่ายอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป หากผ่านงานในสายงานธุรกิจภัตตาคารอาหาร/อาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีความสามารถด้านการจัดการ, การวางแผนและวิเคราะห์การตลาดได้ดี

–  มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถตัดสินใจและวิเคราะห์ปัญหาได้ดี

ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์
ผู้จัดการส่วนสรรหาว่าจ้าง – เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 30 – 35 ปี- วุฒิปริญญาตรีขี้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์, รัฐศาสตร์, จิตวิทยาอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง- มีประสบการณ์ในระดับผู้จัดการแผนก/ส่วนสรรหาว่าจ้าง ไม่น้อยกว่า 3 ปีขึ้นไป

– หากผ่านสายงานธุรกิจด้านอาหารและภัตตาคารอาหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms Offiec ( Word, Excel, Power Point ) และ Internet ได้เป็นอย่างดี

– มีมนุษยสัมพันธ์ดี, บุคลิกภาพดี, ทัศนคติดี และมี Service Mind

– มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์
หัวหน้าแผนกฝึกอบรม – เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 28-35 ปี- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์,ทรัพยากรบุคคล,บริหารจัดการ,จิตวิทยา, พัฒนาบุคลากร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง- มีประสบการณ์ระดับหัวหน้างานทางด้านการฝึกอบรมอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

– หากผ่านสายงานธุรกิจด้านอาหารและภัตตาคารอาหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms Offiec ( Word, Excel, Power Point ) และ Internet ได้เป็นอย่างดี

– มีมนุษยสัมพันธ์ดี, บุคลิกภาพดี, ทัศนคติดี และมี Service Mind

– มีทักษะการบรรยาย การสื่อสาร และการพูดต่อที่ชุมชนได้ดี

ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์

สนใจ สามารถสมัครได้ที่สำนักงานใหญ่ อาคารธนภัทร ชั้น 6 ฝ่ายบุคคล ซอยรามอินทรา 20

สังเกตุด้านล่างอาคารธนภัทรจะเป็นโชว์รูมรถยนต์นิสสัน ตัวอาคารจะอยู่ติดถนนใหญ่ หรือส่ง E-mail มาที่ hrd@hotpot.co.th
หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นพร้อมแนบไฟล์ตามฟอร์มรับสมัครงานด้านล่างได้เลย

ตำแหน่งประจำสาขา

ตำแหน่ง คุณสมบัติ รายได้/เดือน
Restaurant Manager (ผู้จัดการสาขา) – วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป มีประสบการณ์ตรงในการบริหารสาขา 2 ปี 25,000-33,000 บาท
Assistant Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา) – วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป มีประสบการณ์ใกล้เคียงในระดับผู้ช่วยผู้จัดการสาขา 1-2 ปี 19,000-23,000 บาท
Management Trainee (ผู้บริหารสาขาฝึกหัด) – วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป อายุไม่เกิน 28 ปี ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ 15,000-18,000 บาท
Supervisor (หัวหน้าสาขา) – วุฒิม.6, ปวช., ปวส. มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างานร้านอาหาร 1-2 ปี 12,000-14,000 บาท
กุ๊ก พนักงานครัว (ซูชิ, เทปัน, สุกี้ และครัวล้าง) – ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีประสบการณ์ตรงหรือใกล้เคียง หรือสามารถเรียนรู้งานครัวได้ 9,000-13,000 บาท
พนักงานประจำสาขา – ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ 9,000-12,000 บาท

สนใจสามารถสมัครได้ที่ร้านฮอท พอท ทุกสาขายกเว้นตำแหน่ง ผู้จัดการสาขา ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา และผู้บริหารฝึกหัดต้องสมัครที่สำนักงานใหญ่เท่านั้น ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 09.00 – 15.00 น. หลักฐานประกอบการสมัคร

1. รูปถ่าย 1 นั้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. วุฒิการศึกษา

สวัสดิการ
1. พื้นฐานตามกฎหมายแรงงานกำหนด เช่น กองทุนประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, วันเวลาทำงานและวันหยุดต่างๆ
2. เงินรางวัลพิเศษ ได้แก่ ค่ายอดขาย, ค่า CSR
3. ค่าครองชีพ
4. เบี้ยขยัน
5. ประกันอุบัติเหตุ
6. ตรวจสุขภาพประจำปี
7. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
8. ค่าอาหารในวันหยุดนักขัตฤกษ์
9. ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอบรม
10. ค่าขนย้ายรวมค่าที่พัก (กรณีช่วยเปิดสาขา, ดูแลสาขาชั่วคราว)
11. ส่วนลดในการใช้บริการสำหรับพนักงาน
12. ชุดยูนิฟอร์ม
13. ปรับฐานเงินเดือนประจำปี
14. การจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงาน รายได้ดี มีชุดฟอร์ม เงินพิเศษ ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ

 

กรอกข้อมูลรับข่าวสาร และโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคุณ

 

Verification