เซ็นทรัล พลาซา พิษณุโลก (CTP)

Mar 03, 2014
admin

ชั้น 3
9/99 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
055-338-411
095-208-0130