เซ็นทรัล พลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ท (CTCMd)

Feb 27, 2014
admin

ชั้น 4
2 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
095-208-0121