เซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ท ชั้น 4
2 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

RelatedPost